Tento web slouží jako podpůrný k publikaci na řešení povodňových situací zejména pro menší obce České republiky
1003
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
19.12. 2013
Předpisy
1300
Metodický pokyn MŽP k zabezpečení hlásné a povodňové služby (č. 12/2011)
07.02. 2013
Předpisy
1301
Metodický pokyn MŽP pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem (č. 9/2005)
07.02. 2013
Předpisy
1302
Vyhláška MŽP č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území
07.02. 2013
Předpisy
1303
Příručka Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi (MŽP)
07.02. 2013
Předpisy
1304
Technická norma TNV 75 2931
07.02. 2013
Předpisy
1305
Strategie ochrany před povodněmi České republiky
07.02. 2013
Předpisy
1306
Vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
09.02. 2013
Předpisy
1307
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
30.10. 2015
Předpisy
1308
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
30.10. 2015
Předpisy
1309
Vyhláška MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a zabezpečení úkolů ochrany obyvatelstva
30.10. 2015
Předpisy
1310
Nařízení vlády č. 463/2000
30.10. 2015
Předpisy
1311
Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území
30.10. 2015
Předpisy
1312
Zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR
30.10. 2015
Předpisy
1313
Vyhláška MV č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS
30.10. 2015
Předpisy
1314
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
30.10. 2015
Předpisy
1315
Vyhláška MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
30.10. 2015
Předpisy
1316
Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
30.10. 2015
Předpisy
1317
Nařízení vlády č. 203/2009 Sb., o postupu při zjišťování a uplatňování náhrady škody a postupu při určení její výše v územích určených k řízeným rozlivům povodní
30.10. 2015
Předpisy
1318
Zákon č. 320/2015 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky
18.04. 2016
Předpisy
1319
Metodika pro zřizování jednotek SDH obcí
26.02. 2014
Předpisy
1320
Směrnice MV- 55649-20_PO-OKR-2013
14.10. 2015
Předpisy
1321
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
30.10. 2015
Předpisy
1323
Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích
30.10. 2015
Předpisy