Výzkum

Významnou oblastí aktivit “Centra pro bezpečný stát z.s.“ a účelem existence spolku je "aplikovaný výzkum k získání nových poznatků a dovedností v oblasti ochrany obyvatelstva, krizového řízení a kritické infrastruktury".  Výstupy posledních let v této oblasti byly především:


Výzkumný projekt roku 2008 zaměřen na analýzu hrozeb vzniku krizových situací a připravenost obyvatelstva v oblastech:

- bezpečnost obyvatelstva při vzniku požáru (prezentace)

- bezpečnost řidičů v zimním období (používání zimních pneumatik (prezentace) a sněhových    zábran u vozovek (prezentace)

- budoucnost jaderné energetiky v případě rizika energetické krize (prezentace)

Výsledky výzkumu byly využity pro interní potřeby Centra pro bezpečný stát o.s. a k publikaci výsledků formou tiskových sdělení a osvětových akcí.


V letech 2008-2010 účast na projektu VD20062010A06

Výzkum nových principů a metod v rámci opatření ochrany obyvatelstva, krizového řízení a zvýšení připravenosti IZS v případě možných účinků chemických, radiačních a jaderných zbraní a jiných nebezpečných látek. (2006-2010, MV0/VD)

 

V letech 2011-2015 účast na projektu VF20112015018

Cíle projektu jsou zaměřeny na získání poznatků, podkladů a nástrojů pro koncepční, metodickou a rozhodovací činnost při výkonu státní správy se zaměřením na zvyšování bezpečnosti státu v oblasti ochrany obyvatelstva prostřednictvím zkvalitnění oblasti krizového řízení, kritické infrastruktury a civilního nouzového plánování a zvýšením připravenosti a akceschopnosti IZS (HZS). (2011-2015, MV0/VF)


V letech 2012-2015 účast na projektu VG20122015081

Projekt CO DĚLAT - 3D model simulace krizových situací při povodni je zaměřen na modelování a taktický výcvik a vzdělávání v povodňové ochraně určený jednak složkám IZS, ale i odborníkům působícím v této oblasti (povodňové orgány obcí, vzdělávací instituce,..). Jeho významnými součástmi jsou odborná publikace Co dělat.. Povodeň, související podpůrný web a Simulátor 3D Povodeň - sofistikovaný simulační nástroj určený k výcviku a vizualizaci opatření a řešení událostí v rámci povodňové ochrany.


V letech 2015-2020 účast na projektu VI20152020006

Projekt Výcvikový trenažer typových činností (VTTC) je zaměřen na podporu výcviku příslušníků jednotek požární ochrany technologicky moderním softwarovým trenažerem. Řešení zdokonalí účinnost bezpečnostního systému cíleným a efektivním výcvikem příslušníků JPO v rámci jejich pravidelné odborné přípravy. Svou dostupností a atraktivním podáním problematiky bude moci dojít k hromadnému využití v rámci přípravy příslušníků JPO.


V letech 2015-2020 účast na projektu VI20152020009

Předmětem řešení projektu Cílený aplikovaný výzkum nových moderních technologií, metod a postupů ke zvýšení úrovně schopností HZS ČR - CAVHZS je průmyslový výzkum, zaměřený na výzkum nových moderních technologií, metod a postupů prakticky využitelných pro zvyšování bezpečnosti státu a jeho občanů zahrnující neodkladná a dlouhodobá opatření na ochranu obyvatel.

Centrum pro bezpečný stát z.s.

Spolek je zapsán u spolkového rejstříku pod spisovou značkou L18555.

Účelem existence spolku jsou zejména následující činnosti::

  • rozvoj komunikace obyvatel a samosprávných i státních orgánů včetně jednotlivých složek integrovaného záchranného systému, pořádání osvětových kampaní a vzdělávacích akcí,
  • aktivity spojené s problematikou ochrany obyvatelstva, krizového řízení, ochrany člověka při mimořádných událostech a přípravy občanů k obraně státu,
  • aplikovaný výzkum k získání nových poznatků a dovedností v oblasti ochrany obyvatelstva, krizového řízení a kritické infrastruktury.