Tento web slouží jako podpůrný k publikaci na řešení povodňových situací zejména pro menší obce České republiky
1000
Co dělat ... POVODEŇ
29.10. 2015
Publikace
1001
Povodeň
01.11. 2015
Odborné texty
1002
Typy povodní
29.10. 2015
Odborné texty
1003
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
19.12. 2013
Předpisy
1004
Obecně k povodním
19.12. 2013
Publikace
1005
ORP - součinnost s obcí
29.10. 2015
Odborné texty
1006
Vlastníci pozemků a staveb - součinnost s obcí
01.11. 2015
Odborné texty
1007
Správce vodního toku - součinnost s obcí
29.10. 2015
Odborné texty
1008
1.1 Schéma činností obce
19.12. 2013
Publikace
1009
Ochrana před povodněmi
01.11. 2015
Odborné texty
1010
Povodňové riziko
01.11. 2015
Odborné texty
1011
Přípravná povodňová opatření
29.10. 2015
Odborné texty
1012
1.2 Ochrana před povodněmi
19.12. 2013
Publikace
1013
Povodňová komise
29.10. 2015
Odborné texty
1014
Prověřování přípravy ostatních účastníků
18.04. 2016
Odborné texty
1015
Povodňové prohlídky
30.10. 2015
Odborné texty
1016
Hlásná povodňová služba
01.11. 2015
Odborné texty
1017
Předpovědní povodňová služba
01.11. 2015
Odborné texty
1018
1.3 Úkoly obce v období mimo povodeň
19.12. 2013
Publikace
1019
Povodňové orgány v období mimo povodeň
29.10. 2015
Odborné texty
1020
Vodoprávní úřad
29.10. 2015
Odborné texty
1021
1.3.1 Povodňové orgány
19.12. 2013
Publikace
1022
Povodňový plán
29.10. 2015
Odborné texty
1023
Povodňová kniha
01.11. 2015
Odborné texty
1024
Závěrečná zpráva
29.10. 2015
Odborné texty
1025
1.3.2 Povodňová dokumentace obce
19.12. 2013
Publikace
1026
Stupně povodňové aktivity
30.10. 2015
Odborné texty
1027
Směrodatné limity
29.10. 2015
Odborné texty
1028
Hlásné profily
01.11. 2015
Odborné texty
1029
Pomocné hlásné profily
01.11. 2015
Odborné texty
1030
Lokální výstražné systémy
01.11. 2015
Odborné texty
1031
Záplavová území
01.11. 2015
Odborné texty
1032
Omezení v záplavových územích
01.11. 2015
Odborné texty
1033
1.3.3 Opatření k vyhlášení SPA
19.12. 2013
Publikace
1034
1.3.4 Další opatření
19.12. 2013
Publikace
1035
Vodní toky
01.11. 2015
Odborné texty
1036
1.4 Součinnost obce a dalších subjektů
19.12. 2013
Publikace
1037
Soulad věcné a grafické části povodňového plánu
01.11. 2015
Odborné texty
1038
Odborné školení a výcvik pracovníků povodňových orgánů obcí
18.04. 2016
Odborné texty
1040
Náklady obce na ochranu před povodněmi
29.10. 2015
Odborné texty
1041
Povodňové zabezpečovací práce
29.10. 2015
Odborné texty
1042
Náklady PO a FO
29.10. 2015
Odborné texty
1043
Příspěvky na opatření
27.11. 2015
Odborné texty
1044
1.5 Náklady na prevenci a připravenost
18.04. 2016
Publikace
1045
Povodňová kniha obce - vzor
07.02. 2013
Formuláře
1046
Povodňový plán vlastníka nemovitosti - vzor
06.02. 2013
Formuláře
1047
Titulní list povodňového plánu obce - vzor
09.02. 2013
Formuláře
1048
Organizační a technická příprava
29.10. 2015
Odborné texty
1049
Závěrečná zpráva - vzor
18.04. 2016
Odborné texty
1100
Vyžádání sil a prostředků
29.10. 2015
Odborné texty
1101
Varování
29.10. 2015
Odborné texty
1102
2.1 Schéma nebezpečí povodně
19.12. 2013
Publikace
1103
2.1.1 Nebezpečí povodně - I.SPA
19.12. 2013
Publikace
1104
2.1.2 Opatření a povinnosti obce při nbezpečí povodně
19.12. 2013
Publikace
1106
Odtokové poměry
29.10. 2015
Odborné texty
1107
2.1.3 Ostatní účastníci v situaci nebezpečí povodně
19.12. 2013
Publikace
1108
2.2 Schéma činností - povodeň
19.12. 2013
Publikace
1109
Povodňové záchranné práce
29.10. 2015
Odborné texty
1110
Evakuace
29.10. 2015
Odborné texty
1111
2.2.1 Vyhlášen II. SPA nebo III. SPA
19.12. 2013
Publikace
1112
2.2.2 Varování a informování o povodni
19.12. 2013
Publikace
1113
2.2.3 Prognózy a sledování průběhu povodně
19.12. 2013
Publikace
1114
2.2.5 Kompetence povodňových orgánů obcí
19.12. 2013
Publikace
1115
Zajištění nutné hygienické a zdravotní péče
18.04. 2016
Odborné texty
1116
Osobní a věcná pomoc
29.10. 2015
Odborné texty
1117
Operační a informační střediska IZS
18.04. 2016
Odborné texty
1118
2.2.6 Úkoly povodňových orgánů obcí
19.12. 2013
Publikace
1119
Nouzové přežití obyvatelstva
29.10. 2015
Odborné texty
1120
2.2.4 Povodňová opatření při povodni
19.12. 2013
Publikace
1121
2.2.4.1 Povodňové zabezpečovací práce
19.12. 2013
Publikace
1122
Složky IZS
29.10. 2015
Odborné texty
1123
Ochrana obyvatelstva
30.10. 2015
Odborné texty
1124
2.2.4.2 Povodňové záchranné práce
19.12. 2013
Publikace
1126
Vlastníci vodních děl - součinnost s obcí
30.10. 2015
Odborné texty
1127
2.2.7 Ostatní účastníci a jejich povinnosti za povodně
19.12. 2013
Publikace
1128
2.2.8 Dokumentace obce za povodně
19.12. 2013
Publikace
1129
Likvidační práce
27.11. 2015
Odborné texty
1130
Jednotky PO zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami PO
30.10. 2015
Odborné texty
1131
Humanitární pomoc
30.10. 2015
Odborné texty
1132
2.2.4.3 Zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území
19.12. 2013
Publikace
1133
Stav nebezpečí
30.10. 2015
Odborné texty
1134
Nouzový stav
30.10. 2015
Odborné texty
1135
2.2.9 Nasazení sil a prostředků
19.12. 2013
Publikace
1136
2.2.10 Možnost vyhlášení krizového stavu
19.12. 2013
Publikace
1137
2.2.11 Náklady na opatření při povodni
19.12. 2013
Publikace
1138
Veřejná služba
18.04. 2016
Odborné texty
1139
Správci povodí - součinnost s obcí
30.10. 2015
Odborné texty
1140
Přestupky a správní delikty při porušení povinností v ochraně před povodněmi
30.10. 2015
Odborné texty
1141
Evakuační zavazadlo
30.10. 2015
Odborné texty
1200
Role ORP při obnově území
30.10. 2015
Odborné texty
1201
Veřejná infrastruktura
30.10. 2015
Odborné texty
1202
Obnova území
30.10. 2015
Odborné texty
1203
Hygienická a protiepidemická opatření
18.04. 2016
Odborné texty
1204
Poskytování psychosociální pomoci
18.04. 2016
Odborné texty
1205
Sanace a asanace
27.11. 2015
Odborné texty
1206
Sbor dobrovolných hasičů obce
30.10. 2015
Odborné texty
1207
Odvoz a likvidace odpadu a uhynulé zvěře
18.04. 2016
Odborné texty
1208
Věcné zdroje SSHR
27.11. 2015
Odborné texty
1209
Věcné zdroje SSHR
27.11. 2015
Odborné texty
1210
Využití nezaměstaných
27.11. 2015
Odborné texty
1211
Majetek sloužící k zabezpečení základních funkcí v území
30.10. 2015
Odborné texty
1212
Dotace - investiční, neinvestiční
27.11. 2015
Odborné texty
1213
Dary, humanitární sbírky
27.11. 2015
Odborné texty
1214
Přehled o předběžném odhadu nákladů
30.10. 2015
Odborné texty
1215
Strategie obnovy území
30.10. 2015
Odborné texty
1216
3.1 Schéma činností obce při obnově území
19.12. 2013
Publikace
1217
3.2 Konec povodně a činnost obce po povodni
19.12. 2013
Publikace
1218
3.2.1 Opatření k odstraňování povodňových škod
19.12. 2013
Publikace
1219
3.2.2 Opatření k obnově majetku po povodni
19.12. 2013
Publikace
1220
3.3 Zdroje na realizaci povodňových škod
19.12. 2013
Publikace
1222
3.4 Ostatní účastníci při obnově území
19.12. 2013
Publikace
1223
3.5 Financování povodňových škod obce
19.12. 2013
Publikace
1224
3.5.1 Pomoc státu při financování povodňových škod
19.12. 2013
Publikace
1225
3.5.2 Pomoc kraje při financování povodňových škod
19.12. 2013
Publikace
1226
Obsah žádosti obce
27.11. 2015
Odborné texty
1227
Rezervy státního rozpočtu
27.11. 2015
Odborné texty
1228
Prvotní náklady
18.04. 2016
Odborné texty
1296
Souhrn / Summary
29.10. 2015
1298
Zkratky
19.12. 2013
Publikace
1299
Zdroje
18.04. 2016
Publikace
1300
Metodický pokyn MŽP k zabezpečení hlásné a povodňové služby (č. 12/2011)
07.02. 2013
Předpisy
1301
Metodický pokyn MŽP pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem (č. 9/2005)
07.02. 2013
Předpisy
1302
Vyhláška MŽP č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území
07.02. 2013
Předpisy
1303
Příručka Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi (MŽP)
07.02. 2013
Předpisy
1304
Technická norma TNV 75 2931
07.02. 2013
Předpisy
1305
Strategie ochrany před povodněmi České republiky
07.02. 2013
Předpisy
1306
Vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
09.02. 2013
Předpisy
1307
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
30.10. 2015
Předpisy
1308
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
30.10. 2015
Předpisy
1309
Vyhláška MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a zabezpečení úkolů ochrany obyvatelstva
30.10. 2015
Předpisy
1310
Nařízení vlády č. 463/2000
30.10. 2015
Předpisy
1311
Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území
30.10. 2015
Předpisy
1312
Zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR
30.10. 2015
Předpisy
1313
Vyhláška MV č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS
30.10. 2015
Předpisy
1314
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
30.10. 2015
Předpisy
1315
Vyhláška MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
30.10. 2015
Předpisy
1316
Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
30.10. 2015
Předpisy
1317
Nařízení vlády č. 203/2009 Sb., o postupu při zjišťování a uplatňování náhrady škody a postupu při určení její výše v územích určených k řízeným rozlivům povodní
30.10. 2015
Předpisy
1318
Zákon č. 320/2015 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky
18.04. 2016
Předpisy
1319
Metodika pro zřizování jednotek SDH obcí
26.02. 2014
Předpisy
1320
Směrnice MV- 55649-20_PO-OKR-2013
14.10. 2015
Předpisy
1321
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
30.10. 2015
Předpisy
1323
Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích
30.10. 2015
Předpisy